Get Adobe Flash player

2016 r. Regulamin VI edycji konkursu fotograficznego- Eko Multimedialnego Konkursu pn. „Dobry dla przyrody, dobry dla siebie”

 

1.         Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Tilia”.  

2.         VI edycja konkursu finansowana jest ze środków firmy AIS PL.

3.         Biuro konkursu: Szkoła Leśna na Barbarce, ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń, tel./fax (056) 657 60 85

4.         Konkurs ma charakter otwarty.

5.         W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Szkoły Leśnej na Barbarce, Stowarzyszenia „Tilia”

6.         Celem konkursu jest:

a.       propagowanie idei ochrony przyrody wśród społeczeństwa,

b.      promocja postaw, wydarzeń i działań proekologicznych,

c.       edukacja w zakresie umiejętności obserwacji przyrody i zjawisk ekologicznych

d.      ukazanie różnorodności biologicznej i piękna natury,

e.      rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

7.         Konkurs jest konkursem ogólnopolskim, w dwóch kategoriach wiekowych

a.       13-18 lat

b.      osoby powyżej 18 lat.

8.          Zakres tematyczny konkursu: dokumentowanie piękna przyrody, w tym gatunków chronionych, walorów wybranych obszarów i miejsc cennych przyrodniczo oraz bogactwa gatunkowego.

9.         Warunki zgłoszenia pracy:

a.       Prace należy wykonać indywidualnie.

b.      Osoba może zgłosić max. 3 zdjęcia

c.       Zdjęcia należy przesłać w formacie pliku jpg w wielkości do 2 MB mailem  albo poprzez stronę internetową www.ekomultikonkurs.pl i konto uczestnika w zakładce Wyślij zdjęcie. Nie wymagane jest przysłanie zdjęć wydrukowanych w formie papierowej

10.     Kryteria oceny

a.       poprawność merytoryczna (zgodność z tematem)

b.       estetyka (kompozycja, ostrość, punkty odniesienia)

c.       ujęcie tematu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu)

11.     konkurs ma strukturę wieloetapową:

a.       I etap – nadsyłanie prac do konkursu – od 9 czerwca 2016 do 9 września 2016 r.,

b.      II etap- ocena prac przez jury konkursu, wybór 20 prac, w tym  3 nagród głównych w każdej kategorii – od 12 września do 18 września 2016r. ,

c.       III etap - ocena 20 prac przez internautów wybór- nagrody internautów w każdej kategorii wiekowej- 23 września – 6 października 2016 r.

d.      ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej konkursu – 10 października 2016 r.

 

12.     Jury konkursowe spośród prac zgłoszonych do konkursu wybierze po 10 prac z każdej kategorii wiekowej, w tym w każdej kategorii 3 nagrody główne (od I do III miejsca- razem 6 nagród)

13.     20 prac wybranych przez jury poddane zostaną głosowaniu internetowemu. W wyniku głosowania internetowego w każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana 1 nagroda (razem 2 nagrody)

14.     Nagrodami głównymi w konkursie (w każdej kategorii wiekowej 3 nagrody główne oraz nagroda internatów - łącznie 8 nagród) są sprzęty foto, elektroniczne. Wyróżnieni otrzymają dyplomy.

15.     Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród oraz przyznania większej niż zakładana liczby wyróżnień.

16.     Z 20 prac wybranych przez jury przygotowana zostanie terenowa wystawa, którą oglądać będzie można po ogłoszeniu wyników w Osadzie Leśnej Barbarka w Toruniu.

17.     W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, nigdzie nie nagradzane.

18.     Wraz z pracami należy przesłać on-line wypełniony formularz zgłoszenia (zakładka wyślij zdjęcie na www.ekomultikonkurs.pl) - jest to warunek przyjęcia prac do konkursu.

19.     Prace w formie elektronicznej poprzez stronę internetową należy przesłać do 09.09.2016 roku do godz.24.00.

20.     Głosowanie internetowe objęte jest odrębnym regulaminem.

21.     Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:

a.       nie informowania autorów prac, które nie zostały nagrodzone,

b.      bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac oraz wykorzystania podstawowych danych autorów w środkach masowego przekazu informacji – prace i dane autorów będą publikowane wyłącznie w powiązaniu z konkursem tzn. na stronie projektu, w mediach takich jak relacja TVP oraz na wystawie terenowej. W przypadku publikacji promocyjnej autorzy będą proszeni o wyrażenie odrębnej zgody

22.     Werdykt jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

23.     Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

                                                                      

Regulamin głosowania internetowego 2016 r.

w Eko Multimedialnym Konkursie pn.

„Dobry dla przyrody, dobry dla siebie”

w serwisie www.ekomultikonkurs.pl


1.             Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się głosowanie internautów w VI edycji Eko Multimedialnego Konkursu „Dobry dla przyrody, dobry dla siebie ” poprzez stronę internetową konkursu www.ekomultikonkurs.pl.

2.             Internauta przystępując do głosowania akceptuje poniższą treść regulaminu.

3.             Głosowanie internautów ma na celu wyłonienie nagrody specjalnej   internatów spośród 20 prac wytypowanych wcześniej przez jury konkursu.

4.             Głosowanie internautów odbywać się będzie w terminie od 23 września 2016 r. (od godz. 8.00) do 6 października 2016 r. (do godz. 20.00).

5.             Internauci mogą głosować na prace na stronie głównej konkursu www.ekomultikonkurs.pl.

6.             Przez cały czas trwania głosowania internetowego internauta z jednego komputera (jednego IP i jednego adresu e-mail) może oddać 1 głos na wybraną pracę w każdej kategorii wiekowej - łącznie max 2 głosy.

7.             W przypadku stwierdzenia prób ominięcia reguł głosowania zapisanych w niniejszym regulaminie organizator zastrzega sobie prawo usunięcia podejrzanych głosów.

7.             Do głosowania internautów jury zakwalifikuje po 10 zdjęć w każdej kategorii wiekowej (13-18 lat i powyżej 18lat)

8.             W wyniku głosowania internautów wybrane zostaną w każdej kategorii wiekowej zwycięskie prace, które uzyskają największą liczbę głosów. O przyznaniu miejsca decyduje liczba uzyskanych głosów.

9.             W przypadku uzyskania przez pracę konkursową takiej samej liczby głosów - głos rozstrzygający ma jury konkursu.

10.         Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród i wyróżnień w liczbie wymienionej powyżej oraz przyznania większej niż zakładana liczby wyróżnień.

 11. Wyniki głosowania internautów ogłoszone zostaną w dniu 10 października 2016 r. na stronie głównej konkursu www.ekomultikonkurs.pl.

12.    Nagrody przesłane zostaną do zwycięzców pocztą lub kurierem na ich adres korespondencyjny.